Jak vytvořit swot analýzu


Jak vytvořit SWOT analýzu

SWOT analýza je způsob posouzení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb představovaných jakýmkoli podnikem. Pokud chcete vytvořit SWOT analýzu, postupujte takto:

1. Krok: Zhodnoťte si silné a slabé stránky

Je důležité požádat osoby na všech úrovních podniku, aby poskytly svá jedinečná pozorování a komentáře o jeho silných a slabých stránkách.

  • Silné stránky: Cokoliv, co podniku prospívá, jako je například vysoce finančně úspěšné, odolné tržní postavení nebo skutečnost, že jste v tomto oboru průkopníci.
  • Slabé stránky: Věci, které podniku škodí, jako jsou šarže byznys modelu, nekonkurenceschopné ceny produktů a služeb nebo nedostatečný personál.

2. Krok: Identifikujte příležitosti

Procházejte trh a posuzujte různé příležitosti, které by váš podnik mohly zúročit.

  • Například:
  • Bojovat o neosídlený trh
  • Vyzkoušejte nové produkty či služby
  • Spojte se s novými trhy

3. Krok: Zvažte výzvy a rizika

Vyberte nejčastější hrozby, se kterými se podnik může setkat.

  • Například:
  • Nový konkurz ze stejného sektoru
  • Náhlé změny v politice
  • Vysoké ceny produktů

4. Krok: Zhodnoťte a formulářujte návrhy

Udělejte SWOT diagram (matrix) a zaregistrujte silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby každého produktu nebo služby ve vztahu k trhu. Pomocí shromážděných údajů můžete vyvodit závěry, abyste ověřili, které trhy a produkty váš podnik může zúspěšně začlenit.

5. Krok: Sdílejte odpovídající opatření

Navrhněte opatření pro uplatnění silných stránek, zlepšení slabých stránek, usměrnění příležitostí a odvrácení hrozeb. Vybraná opatření by měla tyto oblasti řešit, včetně: investovaného času, úsilí, financí a zdrojů.

Vytvoření a provedení SWOT analýzy je skvělým způsobem, jak zhodnotit a rozvíjet podnikání. Je to zásadní součástí strategického plánování, o kterém si společnosti musí být vědomy. Čím lépe se zabýváme silnými a slabými stránkami, příležitostmi a hrozbami, tím úspěšnější budeme.