Od kdy je EET


Co znamená EET?

EET je zkratka pro Elektronickou evidencí tržeb a je systémem Poplatníků DPH, který používají k evidování tržeb. Systém EET se skládá ze software na straně prodávajícího a tržebního systému vybaveného registrační pokladnou.

Od kdy je EET?

EET bylo zavedeno v České republice 1. prosince 2016. Od té doby se používá k evidování tržeb a kontrole plnění DPH ve všech podnikatelských činnostech. Bez tržebního dokladu splňujícího podmínky EET nelze požádat o odpočet DPH a všechny tržby je třeba zahrnout do daňové evidence za účelem zaplacení správné výše DPH.

Jak to funguje?

K odeslání EET tržby do databáze Finanční správy je třeba mít kvalifikovaný elektronický podpis prováděného podnikatele nebo registrovaného subjektu. Každá tržba se musí evidovat okamžitě, po vystavení registrovaného dokladu (účtenka), a následně během čtyř hodin se její informace musí předat systému Finanční správy. Pokud tento požadavek není dodržován, v souladu s daňovou legislativou, může to pro podnikatele znamenat sankci.

Seznam výhod EET

Pro podnikatele

  • Zvýšení transparentnosti – zákazníci mohou očekávat, že na účtenky budou uvedeny všechny důležité informace, které lze použít k daňovému auditu.
  • Snadnější čerpání odpočtu DPH – pokud jsou splněny podmínky, účtenka splňuje požadavky daňového dokladu, pro podnikatele je snazší požádat o odpočet DPH.
  • Snazší kontrola tržeb– finanční úřad má přímý přístup k registrovaným tržbám a může provádět kontrolu tržeb kdykoliv je to potřeba.

Pro zákazníky

  • Placení s kartou – některé karty poskytují relief DPH, což je výhoda pro spotřebitele s dostatkem financí.
  • Očekávatelnost –zákazníci ví, že prodávající bude platit veškerou DPH a že na účtenky uvedeny veškeré informace.
  • Záruky –pro sjednané zboží jsou oba strany zaštítěny právními zárukami a právem odstoupit od smlouvy.

EET je důležitá služba, která je nezbytná pro zajišťování právní ochrany pro podnikatele i spotřebitele. Od 1. prosince 2016 EET poskytuje přehlednost a pohled na tržby všem účastníkům trhu.